Σύνθεση καταλυτικών υλικών

Χαρακτηρισμός καταλυτικών υλικών με προηγμένες μεθόδους

Μελέτες διερεύνησης του μηχανισμού και της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων

Σχεδιασμός και μοντελοποίηση καταλυτικών αντιδραστήρων

Περιβαλλοντική κατάλυση

Ηλεκτροκατάλυση

Φωτοκατάλυση

Παραγωγή/αποθήκευση υδρογόνου

Καταλυτικές διεργασίες μετατροπής ανανεώσιμων και ορυκτών ενεργειακών πρώτων υλών

Ομογενής κατάλυση